Oblicza epok – podręcznik do języka poskiego dla klasy 3 liceum i technikum

Podręcznik “Oblicza epok” dla klasy trzeciej wydany przez WSiP składa się z dwóch części. Książka “Oblicza epok 3.1” obejmuje literaturę Młodej Polski oraz dwudziestolecia międzywojennego. Książka “Oblicza epok 3.2” obejmuje literaturę z okresu II wojny światowej. Materiał zawarty w obu częściach podzielony został na jednostki lekcyjne.

Budowa poszczególnych rozdziałów

Na początku każdego rozdziału umieszczono temat oraz przedstawiono czas powstania danego utworu na osi czasu. Zamieszczony poniżej wstępny tekst odautorski informuje o genezie powstania dzieła i  jego tematyce. W kolorowych ramkach można odnaleźć krótkie biografie autorów tekstów literackich, zamieszczonych w danym rozdziale. Później następuje prezentacja konkretnego tekstu literackiego (w całości lub we fragmentach). Pod tekstem, w kolorowej ramce, zamieszczone są pojęcia kluczowe z teorii literatury, potrzebne do omówienia tematu jednostki lekcyjnej. Pod tekstem można również odnaleźć zadania i polecenia dotyczące analizy i interpretacji dzieła. W części zatytułowanej “Wartości i postawy” znajdują się tematy do dyskusji oraz przemyśleń. W zakończeniu rozdziału znajduje się zazwyczaj polecenie skonstruowania samodzielnej wypowiedzi pisemnej na podany temat. Rozdziały wzbogacone są o dodatkową wiedzę dzięki notatkom zawartym pod hasłem “Wiedzieć więcej”. Pod niektórymi rozdziałami zawarte jest również “Zadanie projektowe”, przeznaczone dla uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z danej dziedziny, zazwyczaj dotyczy ono samodzielnego wykonania określonego projektu.

Zadania powtórzeniowe

Na końcu danego działu, pod hasłem “Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości” znajdują się tabele i wykresy, na których umieszczono informacje dotyczące omówionych wcześniej zagadnień. Jest to materiał do szybkiego powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy. W części “Sprawdź się” autorzy podręcznika umieścili pytania kontrolne, dzięki którym uczeń może się zorientować, czy w dostatecznym stopniu opanował materiał całego działu. W dziale powtórzeniowym znajduje się również część dotycząca analizy tekstu nieliterackiego. Na podstawie tekstu źródłowego uczeń musi wykonać zadania podobne do tych, z jakimi będzie miał do czynienia na maturze.